36 Panglima Langit (三十六官將)

Spread the love

36 Panglima Langit

36 Panglima Langit( 三十六官將 )
( Sa Cap Lak Ciong Kun – San Shi Liu Dian Cian Jin )

1. 张圣者 Zhang Sheng Zhe
2. 萧圣者 Xiao Sheng Zhe
3. 刘圣者 Liu Sheng Zhe
4. 连圣者 Lian Sheng Zhe
5. 黄仙官 Huang Xian Guan
6. 江仙官 Jiang Xian Guan
7. 康舍人 Kang She Ren
8. 金舍人 Jin She Ren
9. 马龙官 Ma Long Guan
10. 伍灵官 Wu Ling Guan
11. 勤仙姑 Qin Xian Gu
12. 何仙姑 He Xian Gu
13. 李仙姑 Li Xian Gu
14. 纪仙姑 Ji Xian Gu
15. 鎖大将 Suo Da Jiang
16. 枷大将 Jia Da Jiang
17. 缚大将 Fu Da Jiang
18. 拿大将 Na Da Jiang
19. 必大将 Bi Da Jiang
20. 龙大将 Long Da Jiang
21. 虎伽罗 Hu Jia Luo
22. 马伽罗 Ma Jia Luo
23. 移山大将 Yi Shan Da Jiang
24. 倒海大将 Dao Hai Da Jiang
25. 食鬼大将 Shi Gui Da Jiang
26. 吞精大将 Tun Jing Da Jiang
27. 邓元帅 Deng Yuan Shuai
28. 岳元帅 Yue Yuan Shuai
29. 殷元帅 Yin Yuan Shuai
30. 高元帅 Gao Yuan Shuai
31. 康元帅 Kang Yuan Shuai
32. 赵元帅 Zhao Yuan Shuai
33. 王元帅 Wang Yuan Shuai
34. 李元帅 Li Yuan Shuai
35. 杨元帅 Yang Yuan Shuai
36. 辛元帅 Xin Yuan Shuai


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × 5 =